فن والریت ۲۰% ای سی یک لیتری
پروپارژیت ۵۷% ای سی یک لیتری

حشره کشی است ارگانوفسفره بااثر سیستمیک وخاصیت تماسی وگوارشی که برای مبارزه باآفات مکنده درمزارع وباغات میوه مصرف می شود.

موجود در انبار

سنجش
 فارسیلاتین
نوع سم :حشره کشInsecticides
نام تجاری :  
نام عمومی :دیمتوات ۴۰% ای سیDimethoate 40% EC
نام شیمیایی : o-o-dimethyl-s-methyl  carbamoyl  methyl  phosphorodithioate
ماده موثره :۴۰۰ گرم برکیلوگرم 
کلاس خطر :II(سمی وزیان آور ) 
گروه :  
درجه سمیت خوراکی :۳۸۷ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن موش  بزرگ 
پادزهر :سولفات آـروپین +دیازپام 
بازگشت به بالا