کاپتان ۵۰% پودر وتابل

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی است که برای مبارزه با بسیاری از بیماریهای گیاهی بصورت محلول پاشی وضدعفونی بذر وخاک قابل مصرف می باشد.

موجود در انبار