پیریمیکارب ۵۰% پودر وتابل

پیریمیکارب شته کشی است عمومی ,قوی وسریع الاثر.شته های مقاوم راکنترل می کند وخاصیت تدخینی دارد.

موجود در انبار