تبوکونازول ۶% اف اس ۴ لیتری

قارچ کشی سیستمیک باخاصیت حفاظتی ,درمانی وریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر.

موجود در انبار