کلرپیریفوس ۴۰/۸% ای سی یک لیتری

حشره کش وکنه کشی از خانواده ارگانوفسفره باتاثیر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی می باشد.

موجود در انبار