مالاتیون ۵۷% ای سی یک لیتری

حشره کش غیرسیستمیک ,تماسی وگوارشی باکمی خاصیت تنفسی وکنه کشی

موجود در انبار