تبوکونازول ۲۵% ای دابلیو یک لیتری

قارچ کشی سیستمیک باخاصیت حفاظتی , درمانی وریشه کنی علیه زنگ های زردگندم

موجود در انبار