دلتامترین ۲٫۵% EC

حشره کش گوارشی و تماسی از گروه پاپروتروئیدهای مصنوعی جهت کنترل طیف وسیعی از گروه آفات جونده و مکنده گیاهان زراعی

موجود در انبار