ایمیداکلوپراید۳۵% اس سی یک لیتری

این حشره کش به صورت تماسی وگوارشی برروی آفات نباتی بویژه حشرات مکنده اثرکرده وبااختلال در سیستم عصبی موجب نابودی آنها می گردد.این حشره کش دارای خواص سیستمیکی بوده که ازطریق برگ وساقه وریشه جذب گیاه شده وبراحتی توسط شیره گیاهی موجود ئر آوندها به سایرنقاط منتقل می شود.همچنین برحشراتی که دربرابرسموم فسفره آلی مقاوم شده اندنیزموثراست.

موجود در انبار