روغن امولسیون شونده ۸۰% ای دابلیو ۴ لیتری

روغن امولسیون شونده به منظورکنترل ومبارزه باآفات جهت سمپاشی زمستانه یاپیش بهاره می باشد.

موجود در انبار