ایپردیون + کاربندازیم ۵۲٫۵% wp

قارچ کشی تماسی , سیستمیک وبا دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان از باروری اسپورها واز رشد میسیلیوم ها جلوگیری می کند. این قارچ کش از گروه Dicarboximate +Benzimidazole می باشد.

موجود در انبار