دیازینون ۴۰% پودر وتابل

دیازینون حشره کش کنه کش فسفره تماسی گوارشی با اثرتنفسی می باشدکه جهت کنترل حشرات مکنده وجونده درتعداد زیادی از محصولات کشاورزی مصرف می گردد.

موجود در انبار