دیفنوکونازول۳% دی اس

پودر برای ضدعفونی بذر. دیفنوکونازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تریازولها با طیف تاثیر وسیع می باشد.این ترکیب سیاهک پنهان معمولی گندم وسیاهک آشکارگندم وجووسیاهک پاکوتاه گندم را به خوبی کنترل می نماید.

موجود در انبار