تبو کونازول ۲%دی اس

قارچ کشی سیستمیک باخاصیت حفاظتی ,درمانی وریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر

موجود در انبار