فن پیروکسی میت ۵% اس سی

کنه کشی تماسی وگوارشی باخاصیت نفوذی ازگروه فنوکسی پیرازول می باشد که برروی حالات لاروی پوره بالغ کنه ها موثربوده ودرصورت اختلاط باروغن ,تخم کنه ها رانیزکنترل می کند.

موجود در انبار