دیفنوکونازول ۳% اف اس یک لیتری

سوسپانسیون برای ضدعفونی بذر.دیفنوکونازول قارچ کشی ازگروه تریازولها باطیف تاثیروسیع می باشد.این تاثیرسیاهک پنهان معمولی گندم ویاسیاهک پاکوتاه گندم رابه خوبی کنترل می نماید.

موجود در انبار