استامی پراید ۲۰% اس پی

استامی پراید حشره کش سیستمیک ,نفوذی با تاثیرگوارشی وتماسی باطیف وسیع جهت کنترل بسیاری از آفات درمحصولات زراعی وباغی بکار میرود.

موجود در انبار