دیازینون ۶۰% ای سی یک لیتری

حشره کشی است غیرسیستمیک بااثرتماسی وگوارشی وتنفسی ازگروه ارگانوفسفره که برروی طیف وسیعی از آفات محصولات باغی وزراعی موثراست.

موجود در انبار