فنیتروتیون ۵۰% ای سی یک لیتری

حشره کشی است فسفره با اثر غیرسیستمیک وخاصیت تماسی وگوارشی واز گروه ارگانوفسفره.

موجود در انبار