دلتامترین ۲/۵% ای سی یک لیتری

حشره کشی گوارشی وتماسی از گروه پا پروتروییدهای مصنوعی جهت کنترل طیف وسیعی از آفات جونده ومکنده گیاهان زراعی وباغی

موجود در انبار