دیمتوات ۴۰% ای سی

حشره کشی است ارگانوفسفره بااثر سیستمیک وخاصیت تماسی وگوارشی که برای مبارزه باآفات مکنده درمزارع وباغات میوه مصرف می شود.

موجود در انبار