پروپارژیت ۵۷% ای سی یک لیتری

پروپارژیت کنه کشی اختصاصی با خاصیت تماسی ازگروه سولفیت استرها می باشدکه ازطریق تنفس هم برروی کنه ها موثر است.

موجود در انبار