مخلوط بردو ۱۸ % اس سی یک لیتری

مخلوط بردو باخاصیت حفاظتی قدیمی ترین ترکیب مس می باشدکه حدود ۲قرن است جهت کنترل بیماریهای قارجی وبرخی بیماریهای باکتریایی گیاهان مصرف  می گردد.ترکیب این قارچ کش درشرایط قابل کنترل بافرمولاسیون اس سی (سوسپانسیون غلیظ )که پایداری قابل توجهی داشته وphآن حدود خنثی می باشد می تواندبسیاری ازبیماریهای قارچی  وبرخی بیماریهای باکتریایی گیاهان را کنترل کند.

 

 

موجود در انبار