اکسی کلرور مس ۳۵% پودر وتابل

قارچ کش تماسی با اثر محافظتی می باشد که حدود یک قرن است که بطور وسیع در مزارع وباغات جهت کنترل بسیاری ازبیماریهای قارچی وبرخی ازبیماریهای باکتریایی گیاهان مصرف می شود.

موجود در انبار