سایپرمترین ۴۰% ای سی نیم لیتری

حشره کش غیرسیستمیک , تماسی وگوارشی از گروه پایروتیروییدها بااثر ابقایی روی گیاه سم پاشی شده.

موجود در انبار